D’Association des Employés Public des P&T (ADEPT) setzt sech fir d’Employés Public op der Post an.

Mir sinn do vir är Rechter ze stäerken, an em eis, em är Ubelaangen ze këmmeren!