Léif Memberen

Et as en Projet iwwer den Congé um Instanzewee, dat heescht, ons Regierung as am gang un engem Projet ze schaffen vun engem Zäitspuerkonto, den Projet as elo am Conseil d’Etat fir gepréift ze ginn an wann den bis an Kraaft trëtt kenn der ären alen Congé op den Zäitspuerkonto setzen.

Wei gesot den Projet ass um lafen dofir versuergt ären Congé Historique nach an huelt en net all bis Mäerz 2018 , dono kenn dir den Congé dann op den Konto setzen an doriwwer verfügen wei dir wëllt, Regierung schwätzt vun engem Limitt vun Stonnen déi awer nach net festgeluecht as.

Den aneren Projet iwwert Iessenszoulag an déi 1,5 % sinn och um Instanzewee fir dass se kennen a Kraaft trieden, Iessenszoulag déi vun 110 op 140 gëtt retroaktive op den 01.01.2017 bezuelt.